המושב

הטבות בתעריפי מים

הטבה בתעריפי המים

קבוצות צרכנים הזכאיות להטבה בתעריפי מים וגם,
מתי להמנע מניתוק המים לחייבים.

הזכאים להטבות במים

ועדת הכספים של הכנסת החליטה בשנת 2012 על מתן הטבות במים לאוכלוסיות מיוחדות,
הזכאיות לקבלת הטבה לפי הגדרות קבועות.
קבוצות אוכלוסיה אלו מבוססות על רשימה שהעביר המוסד לביטח לאומי
לרשות המים ולספקי
המים השונים. קבוצות אלו כוללות בין השאר :
                           מקבלי קצבת זקנה לפי הוראות סעיף 251 לחוק הביטוח הלאומי
                           מקבלי קצבת ניידות לפי חוק הביטוח הלאומי
                           מקבלי גמלת ילד נכה לפי חוק הביטוח הלאומי
                           מקבלי גמלת שירותים מיוחדים לפי חוק הביטוח הלאומי
                          מקבלי קצבת נכות כללית לפי חוק הביטוח הלאומי

לרשימה המלאה ניתן להכנס לאתר רשות המים לדף ההסבר בנושא הטבה בתעריפי המים.
יש לציין כי ספקי המים אינם רשאים להתערב ולשנות את הרשימה שהתקבלה מהביטוח הלאומי.
יודגש,כי ההטבה אינה הנחה  במחיר המים, כי אם הטבה. משמעות הדבר כי לכל זכאי מגיעה
כמות נוספת של 3.5 קוב במחיר הבסיסי. אם במשפחה יש שני זכאים להטבה אזי, ההטבה תעמוד
על שבעה קוב נוספים במחיר הבסיסי, וכן הלאה.
ההטבה חלה על כמות המים לצריכה ביתית בלבד המתבססת על חישוב לפי נפשות. ההטבה אינה
חלה על צריכה משקית,עסקית וכדומה.
בחשבון המים תופיע שורה נפרדת בה מצוינת ההטבה - כמות המים + המחיר .

ניתוק מים לחייבים
אמצעי של ניתוק מים לחייבים הינו חוקי ומשמש את רוב הרשויות,אם לא כולן, כאמצעי לגביית חובות
של סרבני תשלום.עם זאת, ישנם מקרים יש להמעיט להשתמש באמצעי זה כמעט לחלוטין או, לפחות
להפעילו בצורה רגישה מאד.
בחוזר שפורסם באתר רשות המים מובאים המקרים בהם יש להשתמש באמצעי זה ברגישות יתר.
מדובר בחובות של נכים,המוגדרים כך על ידי הביטוח הלאומי.
נכים בעלי דרגת נכות של 100% ומעלה לפי אחד מחוקי הביטוח הלאומי,זכאים להטבות בדבר גמלת ניידות,
זכאים לגמלה לשירותים מיוחדים או לגמלת ילד נכה לפי סעיף 222 לחוק הביטוח הלאומי, יהיו מוגנים
מפני הפעלה פזיזה של ניתוק מים בגין חובם עבור צריכת מים/ביוב.
יובהר, כי למרות האמור בחוזר הנ"ל , חלה על כולם כולל הנכים לשלם בגין המים המסופקים להם.
באתר רשות המים תוכלו לעיין  בחוזר  המפורט.חזרה